هویج کاربولی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هویج هیبرید کاربولی اف1

Variety : Carrot Hybrid Carboli F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟