ملون جون کاناری – نیاگارا

 

نام برند : نیاگارا سید

Brand : Niagara Seeds

نام بذر و رقم :  ملون استاندارد جون کاناری

Variety : Melon Standard Juane Des Canaries

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟