گل‌کلم اویندولی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

 (ایندلی) نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید اویندولی

Variety : Cauliflower Hybrid Ovindoli

مبدأ بذر : کشور فرانسه

OriginFrance

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟