هندوانه کریمسون سوییت – اینوواسیدز

 

نام برند : اینووا سیدز

Brand : Innova Seeds

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟