هندوانه شوگر بیبی – فلات

 

نام برند :  فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید شوگر بیبی

 Variety : Watermelon Hybrid Sugar Baby F1

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟