هویج نانتس – ویکیما

 

نام برند : ویکیما

Brand : Vikimia

نام بذر و رقم :  هویج نانتس استاندارد

Variety : Carrot Standard Nantes

مبدأ بذر : کشور دانمارک

Origin : Denmark

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟