لوبیاسبز سان‌ری – پوپ

 

نام برند : پوپ ورایند سید

Brand : Pop Vriend Seeds

نام بذر و رقم :  لوبیا سبز سان ری

Variety : Grean Bean Sunray

مبدأ بذر : کشور تانزانیا

Origin : Tanzania

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟