گوجه‌فرنگی RFT – سینجنتا

 

نام برند : سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی استاندارد ار تی اف 732216

Variety : Tomato Standard RFT 732216

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟