خیار هیبرید امیران – سیمینس

 

نام برند : سیمینس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  خیار هیبرید امیران

Variety : Cucumber Hybrid Amiran

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟