ملون اکسپلورر – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم :  ملون هیبرید اکسپلورر

Variety : Melon Hybrid Explorer F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟