نام برند : کلوز

Brand : Clause

نام بذر و رقم :  خربزه هیبرید داکو

Variety : Melon Hybrid Dako F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟