کاهو سالادی گرمسیر1 – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : کاهو سالادی گرمسیر 1

Variety : Lettuce Iceberg Garmsir 1

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

رنگ : سبز

Color : Green

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟