خیار قوطی بیت آلفا - امرالد

 

نام برند : امرالد سید

Brand : Emerald Seeds

نام بذر و رقم :  خیار بیت آلفا بسته بندی قوطی

Variety : Cucumber Beit Alpha

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State - USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی

هر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید