کود نیترات آمونیوم

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟