پس از تشخیص مسیر رفت امد تغدیه یا استراحت موشها،مقدار کافی از طعمه را در محلهایی که فقط برای موشهای هدف مقابل دسترسی است و سبب آلودگی غذا و آب نمی شود قرار دهید . برای اطمینان بیشتر طعمه را در دهانه سوراخ موش ، جعبه طعمه ، در طول لوله ها یا نقاط مشابه قرار دهید .  میزان مصرف : در مراحل اولــــــیه مبارزه جهت طعمه گذاری 50 گرم در نقاط ورودی لانه موشها و یا مسیر حرکت آنها با دستکش قرار دهید . طعمه گذاری در فواصل هفتگی تا زمان مصرف کامل طعمه ،بازرسی و تکرار شود . سپس در صورت مشاهده آلودگی ،طعمه گذاری  ثانویه با 15 تا 20 گرم طعمه انجام شود . توصیه می شود طعمه گذاری داخل جعبه طعمه انجام شود

 توجه : از تماس مستقیم دست با طعمه ها اجتناب شود زیرا علاوه بر آلودگی باعث ایجاد ناراحتی در پوست نیز میگردد.

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟