علف کش تماسی، حلالیت کم در آب، انتخابی، از گروه دی فنیل اتر

فرمولاسیون :24% EC

بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز(Protoporphyrinogen oxidase)

مکانیسم اثر : 

جذب این علف کش عمدتا توسط اندام های هوایی گیاه و مقداری نیز توسط ریشه صورت می گیرد.

علائم تاثیر در گیاه :

کلروز، نکروزه، خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ گیاه را در پی خواهد داشت. ظهور علائم در شرایط نور سریع تر اتفاق می افتد.

ماندگاری در خاک(نیمه عمر علف کش): 30 تا 70 روز

موارد مصرف سم علف کش اکسی فلورفن در ایران

علف های باریک برگ و پهن برگ در پیاز

راهنمای مصرف سم علف کش اکسی فلورفن

  • در کشت نشایی 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف های هرز به کار برده می شود.
  • در کشت مستقیم1.5 لیتر در هکتار بعد از مرحله 2 برگی پیاز و یا در دو نوبت، طوری که هر نوبت 0.75 لیتر در هکتار، یک بار در مرحله 2 برگی پیاز و مرحله دوم به فاصله 18 روز به کار برده می شود.
  • علف کش تماسی است اما به میزان ناچیزی در گیاه انتقال می یابد.
  • این علف کش به صورت پیش رویش یا پس رویش کاربرد دارد.
  • تحمل پیاز نسبت به علف کش اکسی فلورفن با افزایش سن، بالا می رود.
  • اکسی فلورفن با استفاده از سم پاش خاص جهت کنترل علف های هرز رشد کرده در زیر درختان میوه در حال خواب نیز قابل توصیه است.
  • ممکن است در زمان کاربرد این علف کش، به بوته های پنبه و سویا نیز آسیب وارد شود و برگ های نورسته این گیاهان در اثر کاربرد علف کش دچار کلروز و نکروزه شوند که البته این موضوع موجب نقصان عملکرد این محصولات نمی شود.
  •  با توجه به جذب اکسی فلورفن در ذرات خاک، مقدار شستشو و تجمع آن در آب های زیر زمینی اندک است.

نکته: با توجه به ترکیبات این سم به دلیل آتشزا بودن  مراقبت های ویژه ای جهت نگهداری و مصرف آن توصیه می شود 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟