مهندس داوود رضایی قلعه، مدیریت شرکت رویال کشت

داوود رضایی

برای مشاوره خرید این محصول یا هر توضیحی که نیاز دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا با پاسخ کامل به سوالات شما، خیالتان از خریدتان راحت شود.

 نام عمومی : دیکلوفوپ متیل

فرمولاسیون: EC36%Diclofop MethylOral LD50 :481-693 mg/kg

دوره کارنس : کمتر از 2 ماه

دیکلوفوپ متیل برای مبارزه عليه علفهای هرز از قبيل يولاف وحشی‌، فالاريس چچم (لولئوم) ساير گياهان باريك برگ در مزارع گندم، جو وچاودار و همچنين علفهای‌خودروی مزارع چغندر قند، سوژا، كتان، كرفس، شلغم روغنی و تعداد ديگری از گياهان بكار می رود.

با توجه به آزمايشات انجام شده ايلوكسان برای زنبور عسل سميت ندارد و برای حشرات مفيد تاثيرات منفی ديده نشده است.

مبارزه به موقع در اوائل فصل با نتيجه بهتر و محصول بيشتری‌ همراه است.

علفهای هرز برای‌جذب مواد غذايي ، رطوبت و نور در تمام مراحل رشد نباتات زراعی به شدت رقابت می كند و اگر به موقع و در اوائل كشت نسبت به دفع آنها اقدام نشود به ميزان برداشت نهايي محصول چه از لحاظ كيفی و چه از لحاظ كمی زيان غير قابل جبرانی خواهند زد.

مبارزه به موقع با علفكش دیکلوفوپ متیل نه تنها از اين خسارت جلوگيری‌خواهد كرد، بلكه چون علفهای هرز در اوائل فصل و در سنين 4-2 برگه نابود می شوند زراعت بدون رقيب بكمال رشد خود خواهد رسيد و محصول عالی و مرغوب بدست خواهد آمد.

آزمايشات نشان ميدهد كه حضور 150 جوانه علف هرز در متر مربع موجب تقليل محصول تا حدود 30% است.

موارد مصرف:

مصرف دیکلوفوپ متیل نه تنها در مبارزه با انواع يولاف وحشی، فالاريس و لوليوم نتايج بسيار خوبی می دهد بلكه در مبارزه با تعداد زياد‌ی علفهای هرز يكساله بشرح زير نتايج مطلوبی و موثر داشته است.

  1.  گراس دانه ريز
  2.  بند انگشتی‌( هنگاميكه 3-1 برگه است.
  3.  سوروف
  4.  پنجه مرغی
  5.  ارزن وحشی
  6.  چمن وحشی

نكته:

آزمايشهای متعدد نشان داده اند كه خوشبختانه مصرف دیکلوفوپ متیل به مبزان توصيه شده برای نباتات مذكور قابل تحمل است.

ولی در جو عمليات مبارزه با علفهای هرز بايد حداكثر در اواسط فصل زراعی خاتمه يابد.

مصرف دیکلوفوپ متیل در مبارزه با گياهان خودروی ذرت، يولاف، ذرت خوشه ای و برنج قابل توصيه نيست.

نكته:

ماده موثر دیکلوفوپ متیل عملا در آب حل نميشود چنانچه پس از عمليات محلول پاشی و استقرار ذرات دیکلوفوپ متیل روی برگهای گياهان خودرو بارندگی شود قطرات باران اثرات محلول پاشی را از بين نخواهند برد.

بنابر اين دیکلوفوپ متیل در برابر بارندگی مقائم است.

تاثيرموضعی و سيستميك دیکلوفوپ متیل: 

دیکلوفوپ متیل در گياهان خودرو هم موضعی و هم سيستميك عمل می كند.

در شرايط نمو مناسب گياه، نفوذ دیکلوفوپ متیل از طريق ريشه ها نيز امكان پذير است.

تاثير دیکلوفوپ متیل در منطقه انتهايی رويش گياه “ناحيه مريستم” صورت می گيرد و در عمليات مبارزه با سلولهای‌اين ناحيه صدمه می بينند.

بنابراين هنگام مصرف دیکلوفوپ متیل بهترين نتيجه موقعی بدست می آيد كه تمركز و تراكم محلول پاشی بيشتر روی‌ نقاط رويشی انجام گيرد.

سمپاش مناسب:

برای اطمينان از محلول پاشی يكنواخت و اينكه ماده موثر دیکلوفوپ متیل بخوبی بر روی گياه قرار گرفته است ، محلول پاشی بايد با سمپاشهايي انجام گيرد كه نازل آنها قادر به سمپاشی به حالت پودر بوده و اندازه قطرات محلول بين 2/0 تا 3/0 ميليمتر باشند.

حجم سمپاشی‌را بهتر است بين 250-50 ليتر در هكتار نگاه داشت.

بهترين زمان سمپاشی در گياهان خودرو در اوائل نمو و رويش ميباشد.عليه فالاريس بهترين زمان سمپاشی‌موقعی است كه قسمت اعظم آنها يك تا سه برگ باشند و  اين مورد در رابطه با يولاف وحشی وقتی بوجود می آيد كه گياهان اكثرا 4 برگه باشند.

در رابطه با چمنها و ارزنهای وحشی در اوائل فصل زراعی‌ ميباشد.

در كشت غلات آبی مصرف دیکلوفوپ متیل يكروز قبل يا چند روز بعد از آبياری‌مزرعه انجام ميگردد.

توصيه های ايمنی:

از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.

در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه:

در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری:

در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.

از يخ زدگی محافظت گردد.

ردیفمحصولمقدار مصرف در هکتارزمان مصرف
1گندم ،چاودار و جو2/5 لیتر در هکتارپس از رویش علف ها
کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟