گوجه‌فرنگی سوپراسترن‌بی

 

نام برند : یونی ژن

Brand : Unigen Seeds

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی استاندارد سوپر استرین بی

Variety : Tomato Standard Super Strain B

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟