گوجه‌فرنگی ناسادت – نانهمز

 

نام برند : نانهمز

Brand : Nunhems

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی ناسادت

Variety : Tomato Hybrid Nasadette F1

مبدأ بذر : کشور هند

Origin : India

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟