گل‌کلم اسنو میستیک – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید اسنو میستیک

Variety : Cauliflower Hybrid Snow Mystique

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟