پیاز استاندارد کنتسا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز استاندارد کنتسا

Variety : Onion Contessa Standard

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟