یلو سوییت اسپانیش – آریوس

 

نام برند : آریوس

Brand : Aurius

نام بذر و رقم : پیاز یلو سوییت اسپانیش هیبرید

Variety : Onion Yellow Sweet Spanish F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : Untied State (USA)

مدل و رنگ : زرد – روز بلند هیبرید

Model & Color : Hybrid Long Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟