پیاز یلوسوییت‌اسپانیش – آفریگرو

 

نام برند : آفریگرو

Brand : Afrigro

نام بذر و رقم : پیاز یلو سوییت اسپانیش

Variety : Onion Yellow Sweet Spanish

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : زرد – روز بلند

Model & Color : Long Day – Yellow

         

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟