هویج نانتس 2 تیتو – نیکرسون

 

نام برند : نیکرسون

Brand : Nickerson Zwaan

نام بذر و رقم :  هویج نانتس 2 تیتو

Variety : Carrot Nantes 2 Titto

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟