ذرت شیرین چیس – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید چیس

Variety : Sweet Corn Hybrid Chase

مبدأ بذر : کشور مجارستان

Origin : Hungary

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟