ملون آناناس – اینوواسید

 

نام برند : اینووا سید

Brand : InnovaSeeds

نام بذر و رقم :  ملون استاندارد آناناس

Variety : Melon Standard Ananas

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟