بادمجان بلن – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : بادمجان دلمه ای هیبرید بلن

Variety : Eggplant Hybrid Belen F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟