کاهو نیو رد فایر – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : کاهو هیبرید نیو رد فایر

Variety : Lettuce Hybrid New Red Fire F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

رنگ : قرمز

Color : Red

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟