خیار ایمپرس - ویلمورین

 

نام برند : ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم :  خیار ایمپرس

Variety : Cucumber Impress

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State - USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی

هر سوالی دارید از کارشناسان ما بپرسید