هویج نانتس ایمپروود – کانیون

 

نام برند : کانیون

Brand : Canyon

نام بذر و رقم :  هویج استاندارد تانتس ایمپروود

Variety : Carrot Standard Nantes Improved

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟