بخاری گلخانه ای و تیپ آبیاری

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟