شماره حساب های شرکت

 

شماره حساب های شرکت جهت واریز مبالغ به شرح ذیل می باشد :

 

بانک کشاورزی6037-7015-0580-2105
بانک آینده6362-1410-8869-8254
بانک صادرات6037-6974-8534-6354
بانک اقتصاد نوین6274-1211-8547-4376


بنام داود رضائی قلعه ( مدیر عامل)

 

لطفا پس از واریز وجه به هر یک از حساب های فوق شماره پیگیری و یا فیش واریزی را به شرکت (بخش حسابداری) اعلام فرمایید.