ذرت شیرین سمیرا - پوپ

 

نام برند : پوپ ورایند سید

Brand : POP Vriend Seeds

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید سمیرا

Variety : Sweet Corn Hybrid Samyra

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State - USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی