ذرت شیرین پشن - سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  ذرت شیرین هیبرید پشن (پاشن)

Variety : Sweet Corn Hybrid Passion

مبدأ بذر : کشور مجارستان

Origin : Hungary

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی