چغندرلبویی دیترویت – پوپ

 

نام برند : پوپ ورایند سید

Brand : Pop Vriend Seeds

نام بذر و رقم : چغندر لبویی استاندارد دیترویت دارک رد

Variety : Beetroot Detroit Dark Red Standard

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی