چغندرلبویی دیترویت - مونارچ

 

نام برند : مونارچ سید

Brand : Monarch Seeds

نام بذر و رقم : چغندر لبویی دیترویت دارک رد استاندارد

Variety : Beetroot Standard Detroit Dark Red

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی