نشاء

خاک نشاء توزیع شده مناسب برای تولید و کشت و مصرف با بالاترین سطح از کیفیت, جهت فرآوریخاک نشاء در سینی های پلاستیکی پرورش می یابداغلب این سینی ها دارای حجره هایی به شکل مخروط یا هرم معکوس هستند که به سمت کف باریک می شوداز آنجا که سینی های خاک نشاء، مجدداً مورد استفاده قرار می گیرندمی بایست پس از هر بار مصرف، تمیز شده تا از شیوع امراض جلوگیری شودسپس باید سینی ها را بخار دهی نمود یا بوسیلۀ یک محلول بهداشتی توصیه شد، تمیز شوند پس از امور تمیز نمودن، سینی ها را با آب خالص بشوئیدو اجازه دهید تا سینی ها در هوا خشک شوندتا از انتقال هر گونه مواد بهداشتی که ممکن است منجر به سمی شدن کشت های بعدی شود، جلوگیری شود

وسایل تهیه وتولید خاک نشاء :

 1. پیت ماس
 2. پرلیت یا کوکوپیت
 3. سینی نشاء
 4. گونی
 5. رطوبت سنج، دماسنج
 6. سم پاش جهت آبیاری
 7. پایه برای قراردادن سینی نشاء روی آن
 8. کولر یا سیستم مه پاش برای خنک کردن درتابستان

روش های تولید نشا

سه روشی که برای تولید نشا مورد استفادۀ پرورش دهندگان  قرار می گیرد:

 1. نشاهای پرورش گلخانه ای
 2. تولید زمینی نشا با پوشش های ردیفی و بسترهای گرم
 3. و تولید مزرعه ای نشا در زمین باز

مقاوم سازی خاک نشاء 

قراردادن خاک نشاء در درجه حرارت و رطوبت های کمترو بیشتر به منظور اینکه در برابر استرس های مزرعه تحمل بیشتری داشته باشندروزنه های آنها را می بندد و خروج بخار از آنها را کاهش می دهد و تعادل هورمونی آنها را تغییر می دهدکه همه اینها سرعت رشد را افزایش می دهدبعد از مقاوم سازی گیاهان باید همواره قبل از نشا کاری بطور کامل آب دریافت کنندمقاوم سازی زیاد گیاهان انرژی ذخیره شده در آنها را خارج می کند

مقالات عمومی و تخصصی بذر، کود ، سموم و ابزارآلات کشاورزی