چهارشنبه, 12 تیر 1398 ساعت 15:40

شناسایی علف هرز

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

علف هرز (weed) گیاهی است که بر خلاف میل کشاورز می روید و از لحاظ کمی (کاهش مقدار تولید)و کیفی(کاهش کیفیت و ارزش غذایی یا مسمومیت محصول) به محصولات سالانه خسارت میزند و گیاهی است که بر خلاف محصول مورد نظر می روید مثلا در مزرعه جو اگر گندم بروید به عنوان علف هرز محسوب می گردد هرچند که ارزش غذایی گندم از جو بیشتر باشد.


تقسیم بندی روی ویژگیهای ساقه1 -علفی‌ها
2 -بوته‌ای‌ها
3 -درختچه‌ای‌ها
4 -شبه درختچه‌ای یا خشبی‌ها
5 -شبه درختی‌ها و درختان

تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی1 .ساقه گیاهان دولپه‌ای علفی
2 .ساقه گیاهان تک لپه‌ای
3 .ساقه‌های تغییر شکل یافته
4 .ساقه‌های هوایی خزنده
5 .ساقه‌های زیرزمینی
6 .ساقه‌های پیچان یا پیچکها
7 .ساقه‌های برگ نما
8 .ساقه‌های گوشتی
9 .ساقه‌های خارنما

طبقه بندی وشناسایی علف های هرز1)    شقایق (خشخاش)
از طریق بذر تکثیر می شود و یک گیاه یکساله و پایین ساقش کرکدار است که میتوان با سمپاشی علف کش توفوردی در مرحله 4تا 6 برگ کنترلش کرد.


2)    پهن برگ – پیچک صحرایی(سارماشیق)
از طریق بذر و ساقه های خزنده تکثیر می شود و یه گیا چند ساله است و برای کنترل در فصل غیر زراعی از علفکش عمومی مانند رانداپ و یا فقط در مزارع آبی با جمع کردن ریزوم(ساقه های رونده)و ریشه های علف هرز و با شخم عمیق میتوان استفاده کرد.


3)    تربچه وحشی(ترپک یا ساری چیچک)
از طریق بذر تکثیر می شود و یک گیاه یکساله است و در حالت بوته کامل گل های زرد رنگ تولید می کند و به راحتی به وسیله علف کش های وگرانستار یا توفوردی کنترل میشود.


4)    گل گندم (گوگ ککله)
از طریق بذر تکثیر می شود و یه گیاه یکساله است دارای ساقه انشعابی و تار عنکبوتی و کرکدار است و با علف کش های توفوردی و گرانستار کنترل می شود.


5)    ازمک (آق گول ، ایلان گولی)
از طریق بذر و ریشه های سطحی تکثیر می شود و یک گیاه چند ساله و زمستانه است و دارای گلهای سفید با انشعاب های زیاد می باشد و با سم پاشی در زمان مناسب با علف کش های توفوردی و گرانستار کنترل می شود.


6)     فرفیون (سوتی جه)
از طریق بذر تکثیر می شود و یه گیاه یک ساله است و در مزارع دیم و گندم بیشتر وجود دارد و شیرابه سفید سمی در صورت شکستن ساقش از آن خارج می گردد و میتوان آن را با علف کش توفوردی کنترل نمود.


7)    شیر پنیر (بی تی راخ)
از طریق بذر تکثیر می شود و یک گیاه یکساله است که از بوته های گندم بالا میرود و خنده می باشد و باعث خوابیدگی آن می شود و با گندم رقابت می کند. گرانستار آنرا به خوبی کنتر می کند ولی علف کش توفوردی روش کم تاثیر می باشد.


8)    خاک شیر (شوورن)
از طریق بذر تکثیر می گردد و برای اسنکه جوانه بزند به سرمای نسبتا طلانی نیاز دارد و در جاهای سرد سیر تکثیر می گردد و یک گیاه یک ساله با بوته علفی و کرکدار و گلهای زرد می باشد و میتوان با سم پاشی توفوردی و یا گرانستار به راحتی کنترلش کرد.


9)    خارشتر(دوه تیکانی)
در بهار می روید و یک گیاه چند ساله با بوته تقریبا چوبی است که کنترل آن از طریق آیش گذاری مزرعه و شخم عمیق و جمع آوری انجام می شود.


  10)بابونه (بابانک)
تکثیر از طریق بذر می باشد و یا گیاه یکساله است که دارای گلهای سفید با ساقه استاده است و در بهار می روید و براحتی با سم پاشی توفوردی و گرانستار از بین می رود.


  11)تلخه (آجی ککله)
از طریق بذر و ریشه تکثیر می شود و یه گیاه چند ساله و دارای بوته کرکدار با دگلهای بنفش است که رویش پاییزه دارد و با جمع آوری ریزوم ها از سطح مزرعه کنترل می گردد.

محتوای بیشتر در این بخش: « آفات گوجه فرنگی کــود گــــرانوله »